× Home About us Contact us Faq SignIn SignUp

FAQ

Manual

วิธีการสมัครเป็นสมาชิก

  • เข้าเว็บไชต์
  • กด register ที่มุมบนของหน้าเวปไชต์
  • ทำการกรอกข้อมูลของผู้สมัคร
  • กด signup เพื่อสมัครใช้งาน

วิธีการประกาศ ซื้อ / ขาย ของบนเว็บไชต์

  • เข้าเว็บไชต์
  • กด Sale & Rent บนเมนูด้านบน
  • ทำการกรอกข้อมูลสินค้า และลงรูป
  • กดเช็คเงื่อนไข และ กดยืนยันข้อมูล
  • ทำการตรวจสอบข้อมูลสินค้า ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการประกาศ

แก้ไข ข้อมูลร้านค้า

หน้าแสดงร้านค้า


เพิ่มข้อมูล

สามารถ ลบ แก้ไข ข้อมูลได้


Contact

กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล Email ที่ติดต่อสะดวกเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียน

Name:

Email:

Message: